Vedtægter

Vedtægter

§1 Foreningens navn

Foreningen af Svagsynsspecialister.

§2 Foreningens hjemsted

Formandens adresse.

§3 Foreningens formål

At fremme og styrke interessen for rehabilitering af mennesker med synshandicap, samt at udbrede kendskabet til svagsynsområdet i offentligheden. Dette søges blandt andet opnået ved:

At afholde kurser, workshops og foredrag
At formidle viden og udvikling indenfor svagsynsområdet blandt foreningens medlemmer.
At virke for kvalitetssikring og indførelse af kvalifikationskrav for svagsynsoptisk virksomhed

§4 Medlemskab

Som ordinært medlem kan optages:

Autoriserede optikere/kontaktlinseoptikere.
Speciallæger i øjensygdomme.
Personer, som i udlandet har gennemført en uddannelse, der kan ligestilles med ovennævnte.
Som associeret medlem kan optages leverandører af svagsynsoptik og andre svagsynshjælpemidler. Associerede medlemmer nyder samme rettigheder som ordinære medlemmer, men er uden stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår.

Kontingentet opkræves én gang årligt.

 

§6 Ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal formanden samt to medlemmer være til stede.
Bestyrelsessuppleanten deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og det reviderede regnskab skal sammen med formandens beretning fremlægges på den årlige generalforsamling.

§7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der skal omfatte:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent.
Drøftelse af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af generalforsamlingen, og som ikke behøver være medlem af foreningen.

§8 Valg

Valg til bestyrelsen er for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, således at der altid er 5 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for det resterende år af valgperioden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der vælges en bestyrelsessuppleant for ét år.

Der vælges to revisorer og en revisorsuppleant for ét år.

§9 Afstemningsregler

Afstemning om generalforsamlingens forslag afgøres ved simpelt flertal og foretages ved håndsoprækning eller skriftligt, når dette begæres af blot ét af de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§10 Opløsning

Såfremt det besluttes at opløse foreningen, skal mindst 2/3 af samtlige stemmer være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Beslutningen skal vedtages med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer.

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, eller har forslaget ikke opnået 3/4 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet.

I så fald kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer.

Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

§11 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og et medlem af foreningens bestyrelse.