Lovgivning

Hjemmel for støtte til optiske hjælpemidler

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 810 af 19/7 2012.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27/6 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen).

Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15/2 2011 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til Serviceloven).

Der henvises i øvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Socialministeriets hjemmeside http://www.sm.dk/.

I henhold til Hjælpemiddelbekendtgørelsen §15, stk. 3 er det en forudsætning for støtte til briller og kontaktlinser, at ansøgeren har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap (med synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder).

Endvidere bestemmer §15 stk. 3 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen, at briller og kontaktlinser samt andre optiske synshjælpemidler kan udleveres direkte af Øjenklinikken efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler.

Indenrigs- og Socialministeriet (nu Socialministeriet) fastsætter betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Øjenklinikken, jf. Vejledning nr. 81 af 12/11 2012 om regulering pr. 1/1 2013 af satser på Indenrigs- og Socialministeriets område.

Støtte til svagsynsoptik

  • Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
  • Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.
  • Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).
  • Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.

Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.

Støtte til briller og kontaktlinser

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

I disse tilfælde kan der evt. søges støtte efter:

Lovbekendtgørelse nr. 190 af 24/2 2012 om aktiv socialpolitik.

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 9/7 2012 om social pension.

Lovbekendtgørelse nr. 810 af 19/7 2012 om social service.

Nedenstående opregning af øjenlidelser i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27/6 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Der vil dog kunne forekomme andre øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad, som efter en konkret vurdering vil kunne berettige til støtte. Afgørelse træffes i disse tilfælde efter indstilling fra Kennedy Centrets Øjenklinik, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup.

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.

Af Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15/2 2011 fremgår om hver af de fjorten anførte punkter:

Ved støtte til kontaktlinser kan der ydes hjælp til erstatningsbriller. Hjælp til briller omfatter glas og stel samt evt. matglas eller balanceglas.
Specielle stel er ofte påkrævet på grund af optikkens karakter.

Henvisning til Øjenklinikken kan som hidtil finde sted efter skriftlig henvisning fra kommunale konsulenter, øjenlæge, synskonsulent eller synscentraler med henblik på udmåling af optiske hjælpemidler. Undersøgelser på Øjenklinikken er uden udgift for hjemkommunen, som imidlertid yder befordringsgodtgørelse, også selv om afprøvningen i den konkrete ansøgningssituation ikke fører til bevilling af et hjælpemiddel.

I henhold til bekendtgørelsens § 15 stk. 3 giver Øjenklinikken efterfølgende kommunen meddelelse om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler.
Socialministeriet fastsætter betaling for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser, der udleveres af Øjenklinikken.